پرسشنامه هوش فرهنگی

پرسشنامه هوش فرهنگی

پرسشنامه هوش فرهنگی

پرسشنامه شامل 40 سوال است. درطراحی این قسمت سعی گردیده است که سوالات پرسشنامه تا حد ممکن قابل فهم باشد. برای طراحی این بخش ازطیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده گردیده است که یکی از رایج ترین مقیاسهای اندازه گیری به شمار می رود در پایان پرسشنامه یک سوال باز نیز ارائه شده است.

پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه تلاش گردید تا میزان روایی و پایانی پرسشنامه تعیین شود.

تعیین روایی پرسشنامه

یکی از مهمترین مسائل در پژوهش ها، تعیین میزان روایی و پایانی پژوهش ها، تعیین میزان روایی و پایانی پژوهش است. در بخش اعتبار یا روایی، پژوهشگر در پی آن است که مشخص سازد آیا یافته های به دست آمده از پژوهش را می توان به کل جامعه آماری و یا گروههای مشابه آن تعمیم داد یا خیر؟

در این تحقیق برای سنجش هوش فرهنگی از پرسشنامه استاندارد ارائه شده به وسیله Ang و همکارانش استفاده شده است که پس از ترجمه و بومی سازی به کمک استاد راهنما، از تعدادی خبرگان موضوع نظرسنجی شد و کل بیست سوال موجود در پرسشنامه ی اصلی مورد استفاده قرار گرفت. به منظور بررسی روایی ابعاد و مولفه ها شناسایی شده عملکرد پرسشنامه ای در همین زمینه با کمک اساتید محترم راهنما و مشاور که در پیوست تحقیق آورده شده است، طراحی شده و در اختیار جمعی از اساتید و صاحب نظران قرار داده شد که با استفاده ازنظرات اساتید محترم اصلاحات لازم انجام گرفت.

 

تعیین پایایی پرسشنامه

مقصود ازپایانی آن است که اگر ابزار اندازه گیری را دریک فاصله ی زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم، نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایانی ازشاخصی به نام «ضریب پایانی» استفاده می شود.

در این تحقیق به منظور سنجش پایانی پرسشنامه، یک نمونه 30تایی از پرسشنامه در میان جامع آماری پخش شده و با استفاده ازنرم افزار SPSS  آلفای کرونباخ آن اندازه گیری گردید و با توجه به اینکه آلفای کرونباخ در این تحقیق 953/0 بدست آمد، پایانی پرسشنامه نیز مورد تأیید قرار گرفت.

نوع فایل:

قابل ویرایش

فرمت فایل:

doc

تعداد صفحات :

8 صفحه